Normativa aplicable

Normativa aplicable

001 - DECRET 267/1990 de regulació dels consells esportius

002 - DECRET 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya

003 - Decret 55/2012 pel qual es modifica el Decret 58/2010 de les entitats esporitves de Catalunya

004 - Decret Legislatiu 1/2000  pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’esport

004a Decret Llei 31-2020 pel qual es modifica el Decret Legislatiu 1-2000 - Celebració assemblees

004b Decret Llei 4-2021 pel qual es modifica articular el Decret Legislatiu 1-2000 - Celebració votacions a distància

005 - Llei 3-2008 de les professions de l'esport

005 - Llei 7/2015 de modificiació de la Llei 3-2008, de l'exerici de les professions de l'esport

006 - DECRET 56/2003 de regulació de les activitats fisicoesportives en el medi natural

006 – Inscripció CE Pla Estany al Cens d’Organització d’activitats fisicoesportives en el medi natural

007 – DECRET 267/2016, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

008 – LLEI 25/2015 del voluntariat i de foment de l’associacionisme

008a Inscripció CE Pla Estany al Cens d'Entitats del Voluntariat de Catalunya 23-03-22

009 - LLEI 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

010a - Resolució PRE-2073-2014 - Aprovació Pla Estratègic Esport Escolar Cataluya 2013-2020

010b Resolució PRE-375-2021 - Aprovació Pla Estratègic Esport Escolar Catalunya 2020-2030

011 - Resolució PRE-2095-2015 - Establiment programes JEEC i PCEE Curs 15-16 i 16-17

011 - Resolució PRE-2436-2020 - Prorroga JEEC i PCEE Curs 20-21

012 - Resolució PRE-2918-2017 - Convocatòria i normativa i tècnica general JEEC 17-18

013 - Resolució PRE3717-2021 - Convocatòria JEEC 21-22