VentdeSud
Cerca
Contacte   

Avís legal

Els llocs web i els dominis ceplaestany.cat, cursesplaestany.cat i inscripcions.ceplaestany.cat corresponen al Consell Esportiu del Pla de l’Estany, amb CIF G17243221, domicili al carrer del Noc, s/n, de Banyoles (CP 17820), adreça electrònica consellesportiu@ceplaestany.cat i número de registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya: 06215.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen al Consell Esportiu del Pla de l’Estany (en endavant el Consell) o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. El Consell presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. El Consell autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a http://www.ceplaestany.cat. El Consell es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://www.ceplaestany.cat (framing).

 

PROTECCIÓ DE DADES

El Consell entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari aquestes dades seran tractades pel Consell amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se al Consell per qualsevol mitjà. Poden obtenir més informació sobre els criteris i mesures en matèria de tractament de dades tot adreçant-se al Consell a l’adreça que figura a l’inici d’aquest text.

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que el Consell actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això el Consell manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen al Consell fins a la contractació expressa d’una comanda.

El Consell es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

El Consell no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

Termes i condicions

Aquests són els termes i condicions que regeixen en la contractació telemàtica i abonament  de serveis del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, domiciliat al carrer del Noc, s/n, 17820 Banyoles, CIF G17243221. El Consell Esportiu es regeix pel Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables. Consta inscrit amb el número 06215 en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Als efectes d’aquests termes i condicions les dades de contacte que poden utilitzar els usuaris dels serveis són: Consell Esportiu del Pla de l’Estany, carrer del Noc, s/n, 17820 Banyoles, telèfon +34972581344 i adreça electrònica consellesportiu@ceplaestany.cat.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades que es proporcionen s’incorporaran al fitxer Usuaris activitats creat pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany amb la finalitat de portar un registre  d’usuaris de les activitats organitzades pel Consell Esportiu. Les dades podran ser comunicades a federacions esportives, clubs i entitats esportives; així com a entitats asseguradores i entitats bancàries. Només amb el vostre consentiment seran cedides a altres entitats. En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se al Consell Esportiu del Pla de l’Estany (carrer Noc, s/n, de Banyoles).

Bookmark and Share